Mitä riskejä liittyy yrityksen kansainvälistymiseen?

Yrityksen kansainvälistyminen ei ole riskitöntä. Wannado auttaa.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Yritystoiminta uudessa ympäristössä on aina jännittävää, mikä kuuluu toki asiaan. Suurimmat sudenkuopat voi onneksi välttää hyvällä valmistautumisella, oikeilla kumppaneilla ja markkinatutkimuksella. Riskien tiedostaminen on yhtä tärkeää kuin mahdollisuuksien tunnistaminen.

Riskejä on tietysti monenlaisia. Maksuehtoon ja rahoitukseen liittyviä riskejä ovat mm. sopimus- ja asiakirjavahingot sekä ostajan maahan kohdistuva maariski. Myös kansainvälisen kaupan pidemmät kuljetusetäisyydet voivat aiheuttaa ennalta arvaamattomia ongelmia. Henkilöstöriski voi olla esimerkiksi avainhenkilön työpaikanvaihto, joka varsinkin pienessä yrityksessä kansainvälisten toimintojen osalta on avainriski.

Turvana luotettavat kumppanit ja räätälöidyt sopimukset

Sopimuskumppanien luotettavuudesta varmistuminen, riitaisuuksien ratkaisutapa ja lakiviittaus ovat myös osa riskienhallintaa. Sopimusriskien hallintaa on myös se, että sopimusosapuolet ovat ymmärtäneet sopimuksen yksityiskohdat samalla tavalla (kielelliset eroavaisuudet).

Eri toimialaorganisaatioiden laatimia yleisiä sopimusehtoja ja hyviä sopimusmalleja käytetään apuna laadittaessa yrityksen kauppasopimuksia. On kuitenkin muistettava, että yleiset sopimusmallit soveltuvat harvoin hyödynnettäviksi sellaisenaan. Kaikissa tilanteissa tulee tapauskohtaisesti huomioida kauppatapahtuman erityispiirteet maiden välillä.

Eri maiden lakien ja käytäntöjen yhteensovittaminen

Kansainväliseen kauppaan liittyy kotimaan kaupasta poikkeavia juridisia ongelmia. Esimerkiksi säännökset eivät ole EU:ssa yhtenäisiä vaikka pitäisi olla, tai on vaikeaa ratkaista riitatilanteissa sovellettava lainsäädäntö tai tuomioiden täytäntöönpano kelpoisuus toisissa valtioissa. Oikeusriitoja saattavat aiheuttaa myös kulttuuri-, oikeuskulttuuri- ja kielierot sekä pitkät ja monimutkaiset kuljetukset.

Yritysten välinen kansainvälinen kauppa on vähän säänneltyä eli pääosin tahdonvaltaista. Kansainvälisessä sopimusoikeudellisessa käytännössä pääsääntönä on sopimusvapaus, jonka mukaan sopimusosapuolet voivat vapaasti määritellä sopimuksensa sisällön. EU-maiden kansallisiin lakeihin sisältyy silti pakottavia säännöksiä, joista osapuolet eivät voi sopia toisin, erityisesti kilpailuoikeutta koskien. Tavoite on kuitenkin, että kauppa EU:n sisämarkkinoilla olisi mahdollisimman helppoa.

Rahoituksen suunnittelussa varaudutaan myös tappioihin

Kansainvälisen toiminnan käynnistäminen vaatii omat resurssinsa toiminnansuunnittelussa ja budjetoinnissa. Investoinnit tarvitsevat rahoitusta, ja kasvu lisää pysyvän käyttöpääoman tarvetta. Ajoittaisen rahoitustarpeen saattavat aiheuttaa myös pidemmät toimitus- ja maksuajat. Kansainvälisessä kaupassa maksuajan merkitys on noussut tärkeäksi kilpailutekijäksi. Luotonantoon sisältyvän riskin arvioiminen on tärkeää, ja myös mahdollisten tappioiden rahoittamiseen tulisi varautua (luottotappioriski, vientihinnoittelun epäonnistuminen).

Yritysten rahoitustarpeet vaihtelevat mm. yrityksen toimialan, liiketoiminnan vakiintuneisuuden, taloudellisen aseman ja yleisen taloudellisen tilanteen mukaan. Rahoitustarve liittyy tavalla tai toisella yrityksen kasvutarpeisiin ja kilpailukyvyn turvaamiseen.

Kansainvälisten kuljetusten riskit

Logistiseen ketjuun sisältyy kuljetusten järjestämisen lisäksi esimerkiksi pakkaus, varastointi, asiakirjat ja mahdolliset luvat. Kuljetusetäisyyksien vuoksi kuljetuskustannukset ovat iso kustannus.

Kuljetukset ovat keskeinen tekijä kansainvälisessä kaupassa. Kuljetusaikaa tärkeämpänä pidetään perille saapumisen ennustettavuutta ja luotettavuutta. EU:n rekkaliikenne on ruuhkaista ja mikäli tavara ei ole ajoissa perillä, aiheutuu lisäkustannuksia.

Kuljetukset vaativat paljon suunnittelua. Incoterms eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista.

Asiakirjat eli tee kaikki kirjallisena ja yksiselitteisesti

Tuotteen tai palvelun siirtyessä maan rajojen yli tarvitaan erilaisia asiakirjoja riippumatta siitä, tapahtuuko toimitus yhteisöalueelle (EU, Schengen, Pohjoismainen yhteistyö) vai yhteisön ulkopuolelle. Tarvittavien asiakirjojen lisäksi on hallittava asiakirjojen täyttö. Asiakirjoihin tulee sisältyä kaikkien osapuolten tarvitsema tieto, ja tietojen on oltava riittävän yksiselitteisiä ja helposti löydettävissä. Asiakirjoista on olemassa asiakirja-, maa- tai toimialakohtaisia ohjeita.

Kansainvälisen kaupan asiakirjat määräytyvät pääosin EU:n asettamien määräysten sekä kohdemaan viranomaisten vaatimusten perusteella. Huomioitava on myös ostajan mahdollisesti esittämät asiakirjavaatimukset. Kauppasopimuksen ehdot sekä toimitus- ja maksutapa vaikuttavat niin ikään asiakirjoihin ja siihen, kuka ne laatii tai hankkii. Asiakirjavaatimuksiin vaikuttavat myös tuote, sen mahdollinen luvanvaraisuus tai erillismääräykset, pakkausmääräykset ja se, onko kysymyksessä edunalainen, lopullinen vai väliaikainen vienti. Etukäteen on selvitettävä myös kohdemaan viranomaisten asettamat omat asiakirjavaatimukset.

Tässä oli pintapuolinen katsaus niihin riskeihin, joista usein meiltä kysytään. Jokaisen toimialan, maan ja yrityksen kohdalla on tärkeää huomioida omat erityispiirteensä. Mitään kaikille sopivaa kaavaa ei ole, vaan kansainvälistymisessä riittää työtä yksityiskohtia myöten. Sitä ei pidä kuitenkaan pelätä! Paikallistuntemus ja kokonaisuuden hallinta ovat kaiken A ja O.

Onnistu ulkomailla Wannadon kanssa

Tuntuuko, että olisi hyvä olla joku kokeneempi mukana sparraamassa kansainvälistymisprojektissasi? Me Wannadolla haluamme auttaa sinua viemään yrityksesi maailmalle. Teemme markkinatutkimuksen kohdemaassa ja samalla tarjoamme erittäin laajan ja tukevan verkoston erilaisten satunnaisten tai jatkuvienkin haasteiden voittamiseksi. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus yritysstrategian ja rahoituksen suunnittelusta ja läpiviennistä. Teemme monikielisesti natiivipuhujien kanssa suoraa myyntityötä ja markkinointia, joten voit olla varma, että emme kompastu kielimuureihin tai kulttuurieroihin. Tarjoamme myös henkilöstöpalveluita, tapahtumasuunnittelua ja kaikkea muuta mitä eteenpäin pääseminen vieraassa maassa voikaan vaatia.

Kerro meille missä me voidaan auttaa tai kartoitetaan tarve yhdessä – ilman sitoumuksia.

Tarvetta heti #SuperAssarille?

Jätä yhteydenottopyyntö. Yhteistyö voidaan aloittaa vaikka saman tien!